How To Buy วิธีการเลือกซือตู้เสื้อผ้า

ตู้200x200x60

ตู้200x200x60

ตู้เสื้อผ้า 2บานสไลด์(เล็ก)

ตู้เสื้อผ้า 2บานสไลด์(เล็ก)

ตู้เสื้อผ้า 2บานสไลด์2ชั้น

ตู้เสื้อผ้า 2บานสไลด์2ชั้น

ตู้ เ สื้ อ ผ้ า ควรมีตามขนาดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ เพื่อใช้กำหนดมาตรฐานขนาดของตู้เสื้อผ้า กว้างโดยประมาณ 0.50 – 0.70 ซม. สูงขึ้นอยู่ว่าจะจัดเก็บอะไรไว้บ้าง โดยประมาณ 1.80 – 2.00 ม. หรือนิยมจัดเก็บเป็นชั้นๆ สำหรับของที่ใช้บ่อย หากบานตู้ประตูเปิดกว้าง ซึ่งสามารถตอบสนองการใช้ได้ดีกว่า แบบบานเลื่อนสามารถใช้ได้ดีในพื้นที่ที่จำกัด

via How To Buy วิธีการเลือกซือตู้เสื้อผ้า.